Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
127
Mạng Không dây > 
Gửi ảnh hoặc video tới một smartphone
Chọn máy ảnh từ danh sách và kết nối smartphone với 
máy ảnh.
•  
Smartphone chỉ có thể kết nối mỗi lần với một máy ảnh.
•  
Nếu Khóa bảo mật Wi-Fi bật, hãy nhập mã PIN hiển thị trên 
máy ảnh vào điện thoại thông minh.
Trên máy ảnh, cho phép smartphone kết nối với máy ảnh 
của bạn.
•  
Nếu smartphone đã từng kết nối với máy ảnh của bạn trước đó, 
nó sẽ được kết nối tự động.
Trên smartphone hoặc máy ảnh, chọn các tập tin cần 
chuyển từ máy ảnh.
Trên smartphone, chạm vào phím sao chép hoặc trên máy 
ảnh, chọn Gửi.
•  
Máy ảnh sẽ gửi các tập tin đến smartphone.