Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
129
Mạng Không dây > 
Gửi ảnh hoặc video tới nhiều smartphone
Chạm vào Kết nối cạnh smartphone mong muốn được liệt 
kê trên máy ảnh.
•  
Nếu smartphone đã từng kết nối với máy ảnh của bạn trước đó, 
nó sẽ được kết nối tự động.
•  
Bạn có thể kết nối với 4 smartphone.
•  
Nếu Khóa bảo mật Wi-Fi bật, hãy nhập mã PIN hiển thị trên 
máy ảnh vào điện thoại thông minh.
Chọn Tiếp.
Trên máy ảnh, chọn các tập tin cần chuyển từ máy ảnh.
Trên máy ảnh, chọn Gửi
•  
Máy ảnh sẽ gửi các tập tin đến smartphone. 
•  
Khi bạn kết nối với nhiều smartphone, máy ảnh sẽ gửi các tập 
tin tới tất cả các thiết bị cùng lúc.