Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
134
Mạng Không dây
Sử dụng chức năng Sao lưu Tự động để gửi ảnh hoặc video
Bạn có thể gửi ảnh hoặc video đã chụp bằng máy ảnh tới máy tính nối 
mạng không dây.
Cài đặt chương trình Sao lưu Tự động 
trên máy tính của bạn
Cài đặt ứng dụng i-Launcher trên máy tính. (tr. 161)
Kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB.
Khi biểu tượng chương trình Sao lưu Tự động xuất hiện, 
nhấp chuột vào biểu tượng.
•  
Chương trình Sao lưu Tự động được cài đặt trên máy tính. Tuân 
theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt.
Tháo cáp USB.
Trước khi cài đặt chương trình, hãy đảm bảo rằng máy tính đã được kết nối 
với mạng.
Gửi ảnh hoặc video tới máy tính
Trên Màn hình Chế độ, chọn Wi-Fi.
Chọn  .
•  
Nếu xuất hiện thông báo nhắc nhở yêu cầu bạn tải về ứng 
dụng, chọn Tiếp.
•  
Máy ảnh sẽ tự động kết nối với một mạng WLAN qua thiết bị 
AP đã kết nối gần đây nhất.
•  
Nếu máy ảnh trước đó chưa từng kết nối với một mạng WLAN, 
nó sẽ tìm kiếm các thiết bị AP khả dụng. (tr. 118)
Chọn một máy tính sao lưu.