Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
135
Mạng Không dây > 
Sử dụng chức năng Sao lưu Tự động để gửi ảnh hoặc video
Chọn OK.
•  
Để huỷ gửi, chọn Hủy.
•  
Bạn không thể chọn các tập tin cá nhân để sao lưu. Chức năng 
này chỉ sao lưu các tập tin mới trên máy ảnh.
•  
Quá trình sao lưu sẽ được hiển thị trên màn hình máy tính.
•  
Khi hoàn tất chuyển, máy ảnh sẽ tự động tắt trong khoảng  
30 giây. Chọn Hủy để trở lại màn hình trước và không làm máy 
ảnh tắt tự động.
•  
Để tắt máy tính tự động sau khi hoàn tất chuyển tin, chọn Tắt 
PC sau khi sao lưu.
•  
Để thay đổi máy tính sao lưu, chọn Đổi máy tính cá nhân Thay 
đổi PC.
•  
Khi bạn kết nối máy ảnh với một mạng WLAN, chọn AP được kết nối với 
máy tính.
•  
Máy ảnh sẽ tìm kiếm các điểm truy cập khả dụng ngay cả khi bạn đang 
kết nối lại với cùng một điểm truy cập.
•  
Nếu bạn tắt máy ảnh hoặc tháo pin trong khi đang chuyển các tập tin, 
việc chuyển các tập tin sẽ bị gián đoạn.
•  
Trong khi bạn đang sử dụng tính năng này, kiểm soát màn trập sẽ bị vô 
hiệu hoá trên máy ảnh của bạn.
•  
Bạn chỉ có thể kết nối mỗi lần một máy ảnh với một máy tính để gửi các 
tập tin.
•  
Việc sao lưu có thể bị huỷ do tình trạng mạng.
•  
Khi không có một tập tin nào trong bộ nhớ của máy ảnh, bạn không thể 
sử dụng tính năng này.
•  
Bạn phải tắt Tường Lửa Windows Firewall và các tường lửa bảo vệ khác 
trước khi sử dụng tính năng này.
•  
Bạn có thể gửi tối đa 1.000 tập tin gần nhất.
•  
Trên phần mềm máy tính, phải nhập tên máy chủ bằng chữ cái La tinh và 
không dài quá 48 ký tự.