Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
136
Mạng Không dây
Chọn ô Tên, nhập tên của bạn và sau đó chạm vào Hoàn 
thành.
Cài đặt Người gửi
Tên
Lưu
Email
Cài đặt lại
Chọn ô Email, nhập địa chỉ email của bạn và sau đó chạm 
vào Hoàn thành.
Chọn Lưu để lưu những thay đổi.
•  
Để xoá thông tin của bạn, chọn Cài đặt lại.
Bạn có thể thay đổi các cài đặt trong menu email và gửi ảnh hoặc 
video được lưu trên máy ảnh qua email.
Thay đổi các cài đặt email
Trong menu email, bạn có thể thay đổi các cài đặt để lưu thông tin 
của bạn. Bạn cũng có thể thiết lập hoặc thay đổi mật khẩu email. Để 
biết thêm thông tin về nhập văn bản, tham khảo “Nhập văn bản”.  
(tr. 122)
Lưu trữ thông tin của bạn
Trên Màn hình Chế độ, chọn Wi-Fi.
Chọn  .
•  
Máy ảnh sẽ tự động kết nối với một mạng WLAN qua thiết bị 
AP đã kết nối gần đây nhất.
•  
Nếu máy ảnh trước đó chưa từng kết nối với một mạng WLAN, 
nó sẽ tìm kiếm các thiết bị AP khả dụng. (tr. 118)
Bấm [m].
Chọn Cài đặt Người gửi.
Gửi ảnh hoặc video qua email