Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
137
Mạng Không dây > 
Gửi ảnh hoặc video qua email
Cài đặt mật khẩu email
Trên Màn hình Chế độ, chọn Wi-Fi.
Chọn  .
•  
Máy ảnh sẽ tự động kết nối với một mạng WLAN qua thiết bị 
AP đã kết nối gần đây nhất.
•  
Nếu máy ảnh trước đó chưa từng kết nối với một mạng WLAN, 
nó sẽ tìm kiếm các thiết bị AP khả dụng. (tr. 118)
Bấm [m].
Chọn Cài đặt mật khẩu 
 Bật.
•  
Để bỏ kích hoạt mật khẩu, chọn Tắt.
Khi hộp thoại thông báo xuất hiện, chọn OK.
Nhập vào mật khẩu có 4 số.
Nhập lại mật khẩu.
Khi hộp thoại thông báo xuất hiện, chọn OK.
Nếu bạn mất mật khẩu, bạn có thể cài đặt lại bằng cách chọn Reset trên 
màn hình cài đặt mật khẩu. Khi bạn cài đặt lại thông tin, thông tin cài đặt 
người dùng được lưu trước đó và các email sẽ bị xoá bỏ.