Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
138
Mạng Không dây > 
Gửi ảnh hoặc video qua email
Thay đổi mật khẩu email
Trên Màn hình Chế độ, chọn Wi-Fi.
Chọn  .
•  
Máy ảnh sẽ tự động kết nối với một mạng WLAN qua thiết bị 
AP đã kết nối gần đây nhất.
•  
Nếu máy ảnh trước đó chưa từng kết nối với một mạng WLAN, 
nó sẽ tìm kiếm các thiết bị AP khả dụng. (tr. 118)
Bấm [m].
Chọn Thay đổi mật khẩu.
Nhập vào mật khẩu hiện tại có 4 số của bạn.
Nhập mật khẩu mới có 4 số.
Nhập lại mật khẩu mới.
Khi hộp thoại thông báo xuất hiện, chọn OK.
Gửi ảnh hoặc video qua email
Bạn có thể gửi ảnh hoặc video được lưu trong máy ảnh qua thư email. 
Để biết thêm thông tin về nhập văn bản, tham khảo “Nhập văn bản”. 
Trên Màn hình Chế độ, chọn Wi-Fi.
Chọn  .
Kết nối tới một mạng WLAN. (tr. 118)
Chọn ô Người gửi, nhập địa chỉ email của bạn và sau đó 
chạm vào Hoàn thành.
•  
Nếu bạn đã lưu thông tin trước đó, nó sẽ được chèn tự động. 
(tr. 136)
•  
Để sử dụng một địa chỉ từ danh sách người gửi trước đó, chọn 
 
 một địa chỉ.