Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
139
Mạng Không dây > 
Gửi ảnh hoặc video qua email
Chọn ô Người nhận, nhập một địa chỉ email và sau đó 
chạm vào Hoàn thành.
•  
Để sử dụng một địa chỉ từ danh sách những người nhận trước, 
chọn   
 một địa chỉ.
•  
Chọn   để thêm người nhận. Bạn có thể nhập tới 30 người 
nhận.
•  
Chọn   để xoá một địa chỉ khỏi danh sách.
Chọn Tiếp.
Chọn các tập tin để gửi.
•  
Bạn có thể chọn tối đa 20 tập tin. Tổng dung lượng phải nhỏ 
hơn hoặc bằng 7 MB.
Chọn Tiếp.
Chọn ô nhận xét và chạm vào Hoàn thành.
10 
Chọn Gửi.
•  
Máy ảnh sẽ gửi email đi.
•  
Nếu email không gửi đi, thông điệp nhắc bạn gửi lại thư sẽ xuất 
hiện. 
•  
Ngay cả khi một tấm ảnh đã được gửi đi thành công, các lỗi với tài khoản 
email của người nhận có thể khiến tập tin ảnh bị hủy bỏ hoặc được xác 
định là thư rác.
•  
Bạn không thể gửi email nếu không có kết nối mạng hoặc nếu cài đặt tài 
khoản email của bạn không đúng.
•  
Bạn không thể gửi email nếu kích thước tập tin được kết hợp vượt quá  
7 MB. Độ phân giải tối đa của các bức ảnh mà bạn có thể gửi đi là 2M. 
Độ phân giải tối đa của các video mà bạn có thể gửi đi là  . Nếu độ 
phân giải của ảnh được chọn cao hơn 2M, nó sẽ được tự động thay đổi 
kích thước đến độ phân giải thấp hơn.
•  
Nếu bạn không thể gửi email do tường lửa bảo vệ hoặc do các cài đặt 
xác thực người dùng, hãy liên hệ với quản trị mạng của bạn hoặc nhà 
cung cấp dịch vụ mạng.
•  
Khi không có một tập tin nào trong bộ nhớ của máy ảnh, bạn không thể 
sử dụng tính năng này.
•  
Bạn cũng có thể gửi email trong chế độ Phát lại bằng cách nhấn [m] 
và chọn Chia sẻ (Wi-Fi) 
 Email hoặc bằng cách chọn 
 
 Email