Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
140
Mạng Không dây
Đăng tải ảnh hoặc video lên các dịch vụ chia sẻ tập tin. Các dịch vụ 
chia sẻ sẵn có sẽ được hiển thị trên máy ảnh của bạn. Để đăng tải các 
tập tin lên một số dịch vụ chia sẻ, bạn phải ghé thăm website các dịch 
vụ chia sẻ và đăng ký trước khi kết nối máy ảnh của bạn.
Truy cập một dịch vụ chia sẻ
Trên Màn hình Chế độ, chọn Wi-Fi.
Chọn  .
Kết nối tới một mạng WLAN. (tr. 118)
Chọn một dịch vụ chia sẻ.
•  
Nếu hộp thoại thông báo xuất hiện nhắc bạn phải tạo một tài 
khoản, chọn OK.
Nhập mã ID và mật khẩu của bạn để đăng nhập.
•  
Để biết thêm thông tin về nhập văn bản, tham khảo “Nhập văn 
bản”. (tr. 122)
•  
Nếu bạn đã kết nối với một số dịch vụ chia sẻ, hãy tham khảo 
•  
Để chọn một ID từ danh sách, chọn   
 một ID.
•  
Nếu trước đó bạn đã đăng nhập vào một dịch vụ chia sẻ, bạn 
có thể được đăng nhập tự động lại.
Bạn phải có sẵn một tài khoản đang tồn tại trên dịch vụ chia sẻ tập tin để 
dùng tính năng này.
Sử dụng các dịch vụ chia sẻ hình ảnh hoặc video