Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
141
Mạng Không dây > 
Sử dụng các dịch vụ chia sẻ hình ảnh hoặc video
Đăng tải hình ảnh hoặc video
Truy cập dịch vụ chia sẻ bằng máy ảnh của bạn.
Chọn tập tin để tải lên.
•  
Bạn có thể chọn tối đa 20 tập tin. Tổng dung lượng phải nhỏ 
hơn hoặc bằng 10 MB. (Trên một số dịch vụ chia sẻ, tổng dung 
lượng hoặc số lượng tập tin có thể thay đổi.)
Chọn Tải lên.
•  
Máy ảnh sẽ tải lên các ảnh hoặc video. 
•  
Khi tải lên không thành công, một tin nhắn thông báo xuất hiện 
thông báo cho bạn để tải lại. 
•  
Trên một số dịch vụ chia sẻ, bạn có thể nhập bình luận của 
mình bằng cách chọn ô bình luận. Để biết thêm thông tin về 
nhập văn bản, tham khảo “Nhập văn bản”. (tr. 122)
•  
Bạn có thể đăng tải một thư mục lên Facebook bằng cách nhấn [m] 
và chọn Thư mục tải lên (Facebook) trên màn hình danh sách của dịch 
vụ chia sẻ.
•  
Bạn không thể đăng tải các tập tin nếu dung lượng tập tin vượt quá giới 
hạn gửi tin. Độ phân giải tối đa của các bức ảnh mà bạn có thể đăng lên 
là 2M. Độ phân giải tối đa của các video mà bạn có thể đăng lên là  .  
Nếu độ phân giải của ảnh được chọn cao hơn 2M, nó sẽ được tự động 
thay đổi kích thước đến độ phân giải thấp hơn. (Trên một số dịch vụ chia 
sẻ, độ phân giải ảnh tối đa có thể thay đổi.)
•  
Phương pháp đăng tải hình ảnh hoặc video có thể khác nhau tuỳ thuộc 
vào dịch vụ chia sẻ được chọn.
•  
Nếu bạn không thể truy cập được vào một dịch vụ chia sẻ do tường lửa 
bảo vệ hoặc cài đặt xác thực người dùng, hãy liên hệ với quản trị mạng 
của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ mạng.
•  
Các hình ảnh hoặc video được đăng tải có thể tự động được gắn tiêu đề 
với ngày tháng được chụp.
•  
Tốc độ kết nối mạng có thể ảnh hưởng đến tốc độ đăng tải hình ảnh 
hoặc tốc độ truy cập vào các trang web.
•  
Khi không có một tập tin nào trong bộ nhớ của máy ảnh, bạn không thể 
sử dụng tính năng này.
•  
Bạn cũng có thể đăng tải hình ảnh hoặc video lên các dịch vụ chia sẻ 
trong chế độ Phát lại bằng cách nhấn [m] và chọn Chia sẻ (Wi-Fi) 
 
một dịch vụ chia sẻ hoặc bằng cách chọn 
 
 một dịch vụ chia sẻ.
•  
Bạn không thể đăng tải nhiều video lên một số dịch vụ chia sẻ.
•  
Khi bạn tải ảnh lên một dịch vụ chia sẻ tập tin, ảnh có thể bị điều chỉnh 
lại kích cỡ ở mức 2M hoặc 1M tùy theo chính sách của họ.