Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
142
Mạng Không dây
Sử dụng Samsung Link để gửi các tập tin
Bạn có thể đăng tải các tập tin từ máy ảnh lên kho lưu trữ trực tuyến 
Samsung Link hoặc xem các tập tin trên một thiết bị Samsung Link 
được kết nối vào cùng AP.
Đăng ảnh lên kho lưu trữ trực tuyến
Trên Màn hình Chế độ, chọn Wi-Fi.
Chọn   
→ 
Lưu trữ trên web.
•  
Nếu xuất hiện thông báo hướng dẫn, chọn OK.
•  
Máy ảnh sẽ tự động kết nối với một mạng WLAN qua thiết bị 
AP đã kết nối gần đây nhất.
•  
Nếu máy ảnh trước đó chưa từng kết nối với một mạng WLAN, 
nó sẽ tìm kiếm các thiết bị AP khả dụng. (tr. 118)
•  
Để thay đổi kích thước cho các hình ảnh đã được đăng tải, nhấn 
[m] và chọn Kích cỡ ảnh tải lên.
Nhập ID và mật khẩu của bạn, và chọn Đăng nhập 
 OK.
•  
Để biết thêm thông tin về nhập văn bản, tham khảo “Nhập văn 
bản”. (tr. 122)
•  
Để chọn một ID từ danh sách, chọn   
 một ID.
•  
Nếu trước đó bạn đã đăng nhập vào một website, bạn có thể 
được đăng nhập tự động lại.
Để sử dụng tính năng này, bạn phải tạo một tài khoản Samsung Link 
và một tài khoản dịch vụ lưu trữ trực tuyến liên kết sử dụng máy tính 
của bạn. Sau khi bạn đã hoàn tất việc tạo tài khoản, thêm tài khoản 
lưu trữ trực tuyến của bạn vào Samsung Link.
Chọn dịch vụ lưu trữ trực tuyến.
•  
Trước khi sử dụng tính năng này, bạn phải ghé thăm trang web 
của Samsung Link trên máy tính của mình và đăng ký một kho 
lưu trữ trực tuyến. 
Chọn các tập tin cần đăng tải, và chọn Tải lên
•  
Bạn không thể đăng tải các tập tin video lên kho lưu trữ trực tuyến 
Samsung Link.
•  
Khi không có một tập tin nào trong bộ nhớ của máy ảnh, bạn không thể 
sử dụng tính năng này.
•  
Bạn có thể đăng tải tối đa 20 tập tin.
•  
Bạn cũng có thể đăng tải các bức ảnh trong chế độ Phát lại bằng cách 
nhấn [m] và chọn Chia sẻ (Wi-Fi) 
 Samsung Link hoặc bằng cách 
chọn 
 
 Samsung Link.