Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
143
Mạng Không dây > 
Sử dụng Samsung Link để gửi các tập tin
Xem hình ảnh hoặc video trên các thiết bị 
có hỗ trợ Samsung Link
Trên Màn hình Chế độ, chọn Wi-Fi.
Chọn   
→ 
Các thiết bị ở gần.
•  
Máy ảnh sẽ tự động kết nối với một mạng WLAN qua thiết bị 
AP đã kết nối gần đây nhất. 
•  
Nếu máy ảnh trước đó chưa từng kết nối với một mạng WLAN, 
nó sẽ tìm kiếm các thiết bị AP khả dụng. (tr. 118)
•  
Bạn có thể cài đặt để chỉ cho phép các thiết bị được chọn hoặc 
tất cả các thiết bị kết nối bằng cách nhấn [m] và chọn Kiểm 
soát truy cập DLNA trên màn hình.
•  
Tạo một danh mục các tập tin được chia sẻ. Đợi cho đến khi các 
thiết bị khác có thể nhận diện được máy ảnh của bạn.
Kết nối thiết bị Samsung Link với một mạng, và sau đó bật 
tính năng Samsung Link.
•  
Tham khảo sổ tay hướng dẫn sử dụng thiết bị để biết thêm 
thông tin.
Trên máy ảnh, cho phép thiết bị Samsung Link kết nối với 
máy ảnh của bạn.
Trên thiết bị Samsung Link, lựa chọn một máy ảnh để kết 
nối.
Trên thiết bị Samsung Link, trình duyệt các ảnh và video đã 
chia sẻ.
•  
Để biết thông tin về tìm kiếm máy ảnh và trình duyệt hình ảnh 
hoặc video trên thiết bị Samsung Link, hãy tham khảo sổ tay 
hướng dẫn sử dụng thiết bị.
•  
Các video có thể không phát mượt phụ thuộc vào loại thiết bị 
Samsung Link hoặc tình trạng mạng.
AP
  Máy ảnh được kết nối với TV có hỗ trợ Samsung Link qua WLAN.