Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
146
Menu cài đặt máy ảnh
Bạn có thể cài đặt môi trường người dùng với những cài đặt này.
Cài đặt tùy chọn 
người dùng,
 
Ở chế độ chụp, bấm [m] 
 d 
 một tuỳ chọn.
Những mục sẵn có và thứ tự của chúng có thể khác nhau tùy thuộc vào 
điều kiện chụp.
Tuỳ chỉnh ISO
Mở rộng ISO
Bạn có thể chọn ISO 100 và 25600.
Nấc ISO
Bạn có thể đặt kích thước cho độ nhạy ISO theo bước 1/3 hoặc 1.
Dải ISO Tự động
Bạn có thể cài đặt giá trị ISO lớn nhất theo đó mỗi bước EV được chọn 
khi bạn cài đặt ISO sang Tự động.
Cài đặt người dùng