Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
147
Menu cài đặt máy ảnh > 
Cài đặt người dùng
Chức năng Giảm Nhiễu
Sử dụng Giảm Nhiễu để giảm nhiễu ảnh.
* Mặc định
Tùy chọn
Mô tả
NR ISO Cao
Chức năng này giảm độ nhiễu có thể xảy ra khi bạn đặt 
độ nhạy sáng ISO cao. (TắtCaoBình thường*, Thấp)
NR lâu dài
Chức năng này giảm độ nhiễu khi bạn đặt máy ảnh 
phơi sáng trong thời gian dài. (TắtBật*)
Thiết lập dự phòng lộ sáng
Bạn có thể cài đặt các tùy chọn cho mỗi phương pháp chụp bủa vây.
* Mặc định
Tùy chọn
Mô tả
Cài đặt Bủa vây Phơi 
sáng Tự động
Cài đặt khoảng dừng phơi sáng. (-/+0.3 EV*,  
-/+0.7 EV-/+1.0 EV-/+1.3 EV-/+1.7 EV
-/+2.0 EV-/+2.3 EV-/+2.7 EV-/+3.0 EV)
Cài đặt Bủa vây Cân 
bằng Trắng
Điều chỉnh khoảng dừng Cân bằng trắng của 
3 ảnh được chụp theo phương pháp bủa vây. 
(AB-/+3*, AB-/+2AB-/+1MG-/+3,  
MG-/+2MG-/+1)
Ví dụ, AB-/+3 điều chỉnh giá trị màu Vàng 
cộng hoặc trừ ba bước. MG-/+3 điều chỉnh giá 
trị Đỏ tươi cùng giá trị.
Cài đặt Bủa vây 
Thuật sỹ Hình ảnh
Chọn 3 cài đặt Thuật sĩ Hình ảnh mà máy ảnh 
sử dụng để chụp 3 ảnh bủa vây.
Cài đặt Bủa vây Độ 
sâu Trường ảnh
Cài đặt khoảng dừng trường ảnh. (-/+0.3
-/+0.7-/+1.0*, -/+1.3-/+1.7-/+2.0
-/+2.3-/+2.7-/+3.0