Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
148
Menu cài đặt máy ảnh > 
Cài đặt người dùng
Không gian Màu
Tùy chọn không gian màu cho phép bạn chọn các phương pháp thể 
hiện màu. Các thiết bị hình ảnh kỹ thuật số như máy ảnh kỹ thuật số, 
màn hình hiển thị, và máy in có các phương pháp thể hiện màu của 
riêng chúng, được gọi là không gian màu.
* Mặc định
Tùy chọn
Mô tả
sRGB* 
sRGB (Tiêu chuẩn RGB) là một tiêu chuẩn quốc tế 
để xác định không gian màu được lập bở IEC (Ủy 
Ban Kỹ thuật Điện tử Quốc tế). Nó được sử dụng 
rộng rãi để tạo màu sắc trên màn hình máy tính và 
cũng là không gian màu tiêu chuẩn cho Exif. sRGB 
được khuyên dùng cho hình ảnh và hình ảnh thông 
thường bạn muốn đưa lên Internet.
Adobe RGB
Adobe RGB được sử dụng cho việc in ấn thương 
mại và có dải màu lớn hơn sRGB. Dải màu rộng 
hơn của nó giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa hình ảnh 
trên máy tính. Lưu ý rằng các chương trình cá nhân 
thường tương thích với một số không gian màu 
giới hạn.
Adobe RGB
sRGB
Khi không gian màu được cài đặt theo Adobe RGB, các ảnh sẽ được lưu 
dưới dạng “_SAMXXXX.JPG”.