Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
14
Các khái niệm về Nhiếp ảnh
Chụp ảnh đứng
Chuẩn bị tư thế chụp; hãy đứng thẳng với hai chân mở rộng ngang 
vai, và giữ khuỷu tay hướng xuống dưới.
Chụp ảnh cúi
Chuẩn bị tư thế chụp, cúi người với một đầu gối chạm đất và giữ tư 
thế thẳng.