Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
149
Menu cài đặt máy ảnh > 
Cài đặt người dùng
Hiệu chỉnh méo hình
Bạn có thể hiệu chỉnh méo hình ống kính có thể xảy ra từ các ống 
kính. Tính năng này chỉ khả dụng với loại ống kính có hỗ trợ.
Khởi động cảm ứng
Cài đặt để cho phép khởi động cảm ứng trong Chế độ chụp.
* Mặc định
Tùy chọn Mô tả
Tắt
Không sử dụng khởi động cảm ứng trong Chế độ chụp. (Bạn 
có thể sử dụng chế độ khởi động cảm ứng trong các tình 
huống khác.)
Bật*
Sử dụng chức năng khởi động cảm ứng trong Chế độ Chụp.
Tùy chỉnh iFn
Bạn có thể chọn các tùy chọn có thể điều chỉnh được khi bạn bấm 
[i-Function] trên ống kính i-Function. 
Tùy chọn
Mô tả
Khẩu độ
Cài đặt để điều chỉnh giá trị khẩu độ.
Tốc độ màn trập
Cài đặt để điều chỉnh tốc độ màn trập. 
Giá trị phơi sáng
Cài đặt để điều chỉnh giá trị phơi sáng.
ISO
Cài đặt để điều chỉnh độ nhạy ISO.
Cân bằng trắng 
Cài đặt để điều chỉnh Cân bằng Trắng.