Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
150
Menu cài đặt máy ảnh > 
Cài đặt người dùng
Màn hình hiển thị/ giao diện người dùng
Bạn có thể thêm hoặc bỏ bớt thông tin chụp trên màn hình hiển thị.
1
2
3
Số.
Mô tả
Các biểu tượng
Cài đặt các biểu tượng hiển thị bên phải trong Chế độ chụp.
Ngày & thời gian
Cài đặt hiển thị ngày tháng và thời gian.
Biểu đồ
Cài đặt bật hoặc tắt biểu đồ trên màn hình.
Giới thiệu biểu đồ
Biểu đồ là một đồ thị hiển thị sự phân bố độ sáng của một tấm 
ảnh. Biểu đồ nghiêng bên trái nghĩa là một tấm ảnh tối. Biểu đồ 
nghiêng bên phải nghĩa là một tấm ảnh sáng. Độ cao của biểu đồ 
liên quan đến thông tin về màu sắc. Biểu đồ càng cao nếu một 
màu cụ thể thông dụng hơn.
Phơi sáng thiếu 
Phơi sáng cân bằng 
Phơi sáng thừa