Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
151
Menu cài đặt máy ảnh > 
Cài đặt người dùng
Định dạng tính năng cho phím
Bạn có thể thay đổi chức năng đối với phím Tùy chỉnh hoặc phím 
DIRECT LINK.
* Mặc định
Phím
Chức năng
Tùy chỉnh
Cài đặt chức năng của phím Tùy chỉnh.
•  
Xem Trước Quang học*: Thực hiện chức năng 
xem trước Độ sâu Trường ảnh đối với giá trị khẩu 
độ hiện tại. (tr. 22)
•  
WB Một Chạm (Cân bằng Trắng): Thực hiện chức 
năng Cân bằng Trắng Tùy chỉnh.
•  
RAW Một Chạm +: Lưu một tập tin dưới định 
dạng RAW+JPEG. Để lưu một tập tin dưới định 
dạng JPEG, bấm lại phím đó.
•  
Cài đặt lại: Cài đặt lại một số cài đặt.
•  
AEL: Thực hiện chức năng khoá phơi sáng tự 
động. (Bấm nửa chừng [Nút chụp] thực hiện 
chức năng khoá lấy nét tự động.)
•  
Giữ AEL: Tiếp tục thực hiện chức năng khoá phơi 
sáng tự động sau khi chụp. (Độ phơi sáng vẫn 
khóa thậm chí sau khi bạn chụp ảnh.)
DIRECT LINK
Cài đặt chức năng của Phím DIRECT LINK. 
(AutoShareMobileLinkRemote Viewfinder
Group ShareBaby MonitorSao lưu Tự động
EmailSNS & CloudSamsung Link)
NFC xem trực tiếp
Ở Chế độ chụp, bật tính năng NFC trên một smartphone tích hợp NFC 
và đặt ăngten NFC của smartphone tag NFC của máy ảnh để phát 
chức năng AutoShare hoặc Remote Viewfinder. Tính năng này được 
hỗ trợ bởi các dòng smartphone tích hợp NFC chạy hệ điều hành 
Android OS. Chúng tôi đề nghị bạn sử dụng phiên bản mới nhất. Tính 
năng này không có sẵn cho các thiết bị iOS.
Kích thước ảnh MobileLink/NFC 
Cài đặt kích thước ảnh để chuyển sang smartphone bằng cách sử 
dụng chức năng MobileLink hoặc NFC. 
* Mặc định
Tùy chọn
Mô tả
Thay đổi kích thước về 
2M hoặc thấp hơn
Nếu kích thước ảnh lớn hơn 3M, bức ảnh đó 
chỉ có thể chuyển được sau khi thay đổi kích 
thước về 2M hoặc thấp hơn. 
Gốc*
Ảnh sẽ được chuyển theo kích thước ban 
đầu của nó.
Đường Lưới
Chọn một hướng dẫn giúp bạn bố cục một cảnh chụp.  
(Tắt*, 4 X 43 X 3Đường ngangĐường chéo)