Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
154
Menu cài đặt máy ảnh > 
Cài đặt
* Mặc định
Mục
Mô tả
Hiển thị 
hướng dẫn 
sử dụng
Cài đặt để hiển thị văn bản trợ giúp về các menu và các 
tính năng. (TắtBật*)
Bấm [n] để ẩn văn bản trợ giúp.
Language
Cài đặt ngôn ngữ hiển thị trên máy ảnh.
Ngày & 
thời gian
Cài đặt ngày tháng, thời gian, định dạng ngày tháng, 
múi giờ và có chọn hiển thị ngày tháng trên ảnh hay 
không. (Múi GiờCài đặt ngày / thời gianKiểu Ngày
Loại thời gianIn)
•  
Ngày tháng xuất hiện ở cạnh bên phải phía dưới 
cùng của bức ảnh.
•  
Khi bạn in ảnh, một số máy in có thể không in được 
ngày tháng chính xác. 
Đầu ra video
Cài đặt đầu ra tín hiệu video phù hợp với quốc gia của 
bạn khi kết nối máy ảnh với thiết bị video ngoại vi như 
màn hình hoặc TV HD.
•  
NTSC: Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, 
Mê-xi-cô, v.v.
•  
PAL (Chỉ hỗ trợ PAL B, D, G, H, hoặc I): Úc, Áo, Bỉ, 
Trung Quốc, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Anh, Ý, 
Ku-Oát, Ma-lai-xia, New Zealand, Singapore,  
Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thái Lan, Nauy, v.v.
Anynet+ 
(HDMI-CEC)
Khi bạn kết nối máy ảnh với một TV HD có hỗ trợ 
Anynet+ (HDMI-CEC), bạn có thể kiểm soát chức năng 
phát của máy ảnh bằng điều khiển từ xa của TV.
•  
Tắt: Bạn không thể kiểm soát được chức năng phát 
của máy ảnh bằng điều khiển từ xa của TV.
•  
Bật*: Bạn có thể kiểm soát được chức năng phát của 
máy ảnh bằng điều khiển từ xa của TV.
* Mặc định
Mục
Mô tả
Đầu ra 
HDMI
Khi bạn kết nối máy ảnh với một TV HD có cáp kết nối 
HDMI, bạn có thể thay đổi độ phân giải của hình ảnh.
•  
NTSCTự động*, 1080i720p480p,  
576p (chỉ kích hoạt khi PAL được chọn)
Nếu TV HD được kết nối không hỗ trợ độ phân giải mà 
bạn chọn, máy ảnh sẽ tự đặt ở mức có độ phân giải 
thấp hơn.
Số của tập 
tin
Cài đặt cách đánh số các tập tin và thư mục.
•  
Cài đặt lại: Sau khi sử dụng chức năng cài đặt lại, tên 
tập tin kế tiếp sẽ được bắt đầu bằng số 0001.
•  
Sê ri*: Các số tập tin mới tiếp tục dãy số hiện tại, ngay 
cả khi bạn lắp một thẻ nhớ mới, xoá sạch thẻ nhớ, 
hoặc xóa toàn bộ ảnh.
•  
Tên thư mục đầu tiên là 100PHOTO, nếu bạn chọn 
không gian màu sRGB và ghi tên tập tin Tiêu chuẩn, 
tên tập tin đầu tiên là SAM_0001.
•  
Các số tên tập tin tăng lên 1 đơn vị từ SAM_0001 đến 
SAM_9999.
•  
Số thư mục tăng lên 1 đơn vị từ 100PHOTO đến 
999PHOTO.
•  
Số tập tin tối đa có thể được lưu trong một thư mục 
là 9.999.
•  
Số tập tin được quy định theo tiêu chuẩn DCF (Quy 
chuẩn thiết kế đối với Hệ thống Tập tin Máy ảnh).
•  
Nếu bạn thay đổi tên một tập tin (ví dụ, trên một máy 
tính), máy ảnh sẽ không thể phát tập tin đó.