Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
155
Menu cài đặt máy ảnh > 
Cài đặt
* Mặc định
Mục
Mô tả
Định dạng
Xoá hết thẻ nhớ. Xoá hết tất cả các tập tin hiện có kể cả 
các tập tin được bảo vệ. (Không*, )
Có thể xảy ra lỗi nếu bạn sử dụng thẻ nhớ đã được xoá 
bằng máy ảnh, đầu đọc thẻ nhớ, hoặc máy tính của 
nhà sản xuất khác. Hãy xoá các thẻ nhớ bằng chính 
máy ảnh này trước khi sử dụng để chụp ảnh.
Thông tin 
thiết bị
Xem phiên bản phần sụn của thân máy và ống kính, địa 
chỉ Mac, và số chứng nhận mạng hoặc nâng cấp phần 
mềm.
•  
Cập nhật phần mềm: Cập nhật phần sụn của thân máy 
hoặc ống kính. (Phần sụn Thân máy,  
Phần sụn Ống kính)
•  
Bạn cũng có thể cập nhật phần mềm bằng cách kết 
nối máy ảnh với máy vi tính và chạy i-Launcher. Để 
biết thêm thông tin chi tiết, hãy tham khảo trang 
•  
Bạn không thể chạy chương trình nâng cấp phần sụn 
nếu không sạc đầy pin. Sạc đầy pin trước khi chạy 
chương trình nâng cấp phần sụn.
•  
Nếu bạn nâng cấp phần sụn, cài đặt người dùng và 
các giá trị sẽ được cài đặt lại. (Ngày tháng, thời gian, 
ngôn ngữ, và cài đặt phát video sẽ không thay đổi.)
•  
Không tắt máy ảnh trong khi đang thực hiện nâng 
cấp.
* Mặc định
Mục
Mô tả
Khóa bảo 
mật Wi-Fi
Đặt để yêu cầu mã PIN khi kết nối máy ảnh và điện 
thoại thông minh.
•  
PIN: Nhập mã PIN trước khi kết nối.
•  
Không*: Cho phép kết nối mà không yêu cầu mã PIN.
•  
Kết nối sẽ tự động được thực hiện mà không yêu 
cầu mã PIN khi sử dụng chức năng NFC.
•  
PIN được tự động tạo và gia hạn chỉ khi bạn xác lập 
lại cài đặt máy ảnh hoặc cập nhật phần sụn.
•  
Nếu trước đây bạn đã kết nối máy ảnh với một điện 
thoại thông minh qua mã PIN, chúng sẽ tự động kết 
nối.
Cài đặt lại
Cài đặt lại menu cài đặt và các tuỳ chọn chụp về mặc 
định của nhà sản xuất. (Ngày tháng, thời gian, ngôn ngữ 
và cài đặt đầu ra video không thay đổi.) (Không*, )
Giấy phép 
mã nguồn 
mở
Xem các giấy phép nguồn mở.