Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
15
Các khái niệm về Nhiếp ảnh
Khẩu độ
Khẩu độ là một trong ba yếu tố quyết định đến độ phơi sáng. Vỏ 
khẩu độ bao gồm các tấm kim loại mỏng nhằm có chức năng đóng 
và mở để cho phép ánh sáng đi qua khẩu độ vào máy ảnh. Kích thước 
của khẩu độ liên quan đến lượng ánh sáng: khẩu độ lớn cho phép ánh 
sáng vào nhiều hơn và khẩu độ nhỏ cho phép ánh sáng vào ít hơn.
Kích thước khẩu độ
Khẩu độ tối thiểu
Khẩu độ trung bình 
Khẩu độ tối đa
Khẩu độ mở nhỏ
Khẩu độ mở rộng
Kích thước của khẩu độ được thể hiện bằng một giá trị gọi là “số-F.” 
Số-f thể nghĩa là tiêu cự được chia theo đường kính của ống kính. 
Ví dụ, nếu một ống kính với tiêu cự 50 mm có số f của khẩu độ F2, 
đường kính tiêu cự là 25 mm. (50 mm/25 mm = F2) Số f càng nhỏ, 
khích thước khẩu độ càng lớn.
Độ mở khẩu độ được hiểu là Giá trị khẩu độ(EV). Tăng Giá trị Phơi 
sáng (+1 EV) nghĩa là lượng ánh sáng tăng gấp đôi. Giảm Giá trị Phơi 
sáng(-1 EV) nghĩa là lượng ánh sáng giảm đi một nửa. Bạn cũng có 
thể sử dụng đặc tính bù sáng tinh chỉnh lượng ánh sáng bằng cách 
chia nhỏ các giá trị phơi sáng thành 1/2, 1/3 EV, và v.v.v.
+1 EV
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
-1 EV
Các Bước Giá trị Phơi sáng (EV)