Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
160
Kết nối với các thiết bị ngoại vi > 
Chuyển các tập tin sang máy tính của bạn
Bật máy ảnh.
•  
Máy tính nhận diện máy ảnh tự động và hiển thị biểu tượng đĩa 
có thể tháo lắp.
Mở đĩa có thể tháo lắp.
Chuyển ảnh hoặc video sang một máy tính Mac OS.