Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
161
Kết nối với các thiết bị ngoại vi
Bạn có thể xem và chỉnh sửa các tập tin sử dụng chương trình được 
cấp. Bạn cũng có thể gửi các tập sang máy tính có kết nối mạng 
không dây.
Cài đặt các chương trình từ đĩa CD được 
cấp
Lắp đĩa CD cài đặt vào máy tính của bạn.
Chọn ngôn ngữ.
Chọn một chương trình cài đặt.
Thực hiện theo những hướng dẫn trên màn hình.
Nhấp chuột vào Exit để hoàn tất cài đặt.
Các chương trình có sẵn khi sử dụng i-Launcher
Mục
Mô tả
Firmware Upgrade
Bạn có thể tải về phần sụn của máy ảnh.
PC Auto Backup
i-Launcher cung cấp liên kết để tải chương 
trình PC Auto Backup khi bạn kết nối máy 
ảnh với một máy vi tính. Bạn có thể gửi ảnh 
hoặc video đã chụp bằng máy ảnh tới máy 
tính nối mạng không dây. 
Sử dụng các chương trình trên máy tính