Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
163
Kết nối với các thiết bị ngoại vi > 
Sử dụng các chương trình trên máy tính
Đang tải firmware
Từ màn hình Samsung i-Launcher, nhấp chuột Firmware Upgrade.  
Để biết thông tin về cập nhật firmware, hãy tham khảo trang 177.
Tải về chương trình PC Auto Backup
Từ màn hình Samsung i-Launcher, nhấp chuột PC Auto Backup.  
Để biết thông tin về cài đặt chương trình PC Auto Backup, hãy tham 
Cài đặt Adobe Photoshop Lightroom
Chèn ổ đĩa DVD-ROM Adobe Photoshop Lightroom vào 
máy tính của bạn. 
Chọn ngôn ngữ. 
Thực hiện theo những hướng dẫn trên màn hình. 
Sử dụng Adobe Photoshop Lightroom
Những ảnh được chụp bằng máy ảnh thường được chuyển sang 
định dạng JPEG và lưu trong bộ nhớ theo tùy chọn cài đặt của máy 
ảnh khi chụp. Các tập tin RAW không được chuyển sang định dạng 
JPEG và được lưu trong ổ nhớ mà không có thay đổi nào. Với Adobe 
Photoshop Lightroom, bạn có thể tinh chỉnh độ phơi sáng, Cân bằng 
trắng, âm sắc, độ tương phản, và màu sắc ảnh. Bạn cũng có thể chỉnh 
sửa các tập tin định dạng JPEG hoặc TIFF cũng như các tập tin RAW. 
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo hướng dẫn chương trình.
•  
Tùy thuộc vào phiên bản Adobe Photoshop Lightroom, có thể bạn sẽ 
không mở được các tập tin RAW. Trong trường hợp này, phải cập nhật 
chương trình từ trang web của Adobe. 
•  
Trong Adobe Photoshop Lightroom, độ sáng, màu sắc và các hiệu ứng 
khác của ảnh có thể được hiển thị khác nhau. Điều này xảy ra do sử dụng 
cài đặt và tùy chọn máy ảnh ban đầu trong khi tháo chức năng chụp ảnh 
để được xử lý trong Adobe Photoshop Lightroom.