Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
16
Các khái niệm về Nhiếp ảnh
Giá trị khẩu độ và độ sâu trường ảnh
Bạn có thể làm mờ hoặc làm sắc nét ảnh hậu cảnh của một bức ảnh 
bằng cách kiểm soát khẩu độ. Nó liên quan mật thiết với độ sâu 
trường ảnh (DOF), có thể được thể hiện mỏng hoặc dày.
Một tấm ảnh có DOF lớn 
Một tấm ảnh có DOF nhỏ
Vòng tròn khẩu độ bao gồm nhiều lá khẩu. Các lớp này di chuyển cùng 
nhau và kiểm soát lượng ánh sáng đi qua trung tâm khẩu độ. Số lớp cũng 
ảnh hưởng đến độ sắc nét của ánh sáng khi chụp các cảnh đêm. Nếu một 
khẩu độ có số lớp là số chẵn, ánh sáng sẽ chia thành các phần bằng nhau. 
Nếu số lượng lớp là số lẻ, số phần gấp đôi số lớp.
Ví dụ, một khẩu độ có 8 lớp chia ánh sáng thành 8 phần và một khẩu độ 
có 7 lớp chia khẩu độ thành 14 phần.
7 lớp 
8 lớp