Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
169
Phụ lục > 
Bảo trì máy ảnh
Thẻ nhớ
Thẻ nhớ được hỗ trợ
Sản phẩm này hỗ trợ các loại thẻ nhớ microSD, microSDHC hoặc 
microSDXC.
Đầu đọc thẻ nhớ
Thẻ nhớ
Để đọc dữ liệu trên máy tính hoặc bộ đọc thẻ nhớ, hãy lắp thẻ nhớ 
vào đầu đọc thẻ.