Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
177
Phụ lục
Kết nối máy ảnh với máy tính và cập nhật phần sụn máy ảnh có ống 
kính.
•  
Bạn không thể chạy chương trình nâng cấp phần sụn nếu không sạc đầy 
pin. Sạc đầy pin trước khi chạy chương trình nâng cấp phần sụn.
•  
Nếu bạn nâng cấp phần sụn, cài đặt người dùng và các giá trị sẽ được cài 
đặt lại. (Ngày tháng, thời gian, ngôn ngữ, và cài đặt phát video sẽ không 
thay đổi.)
•  
Không tắt máy ảnh trong khi đang thực hiện nâng cấp.
Tắt máy ảnh.
Kết nối máy ảnh với máy tính bằng cáp USB.
•  
Bạn phải cắm đầu nhỏ của cáp USB vào máy ảnh của bạn. Nếu cáp 
bị cắm ngược, nó có thể làm hỏng các tập tin của bạn. Nhà sản xuất 
không chịu trách nhiệm cho mọi mất mát dữ liệu. 
•  
Nếu bạn cố cắm cáp USB vào cổng HDMI, máy ảnh có thể không 
hoạt động đúng cách.
Bật máy ảnh. 
Trên máy tính, chọn i-Launcher 
 Firmware Upgrade.
Hãy tuân theo các hướng dẫn trên màn hình để tải về 
phần sụn cho máy ảnh.
•  
Bạn có thể tải phần sụn máy ảnh hoặc ống kính.
Tắt máy ảnh khi hoàn tất việc tải về.
Tháo cáp USB.
Bật máy ảnh.
Nhấn [m] 
 q 
 Thông tin thiết bị 
 Cập Nhật 
Phần Mềm 
 Phần sụn Thân máy 
hoặc
 Phần sụn Ống 
kính
10 
Chọn  từ cửa sổ xuất hiện trên máy ảnh để cập nhật 
phần sụn.
Cập nhật phần sụn