Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
17
Các khái niệm về Nhiếp ảnh
Tốc độ màn trập
Tốc độ màn trập liên quan đến lượng thời gian màn trập cần để mở 
và đóng. Tốc độ màn trập kiểm soát lượng ánh sáng đi qua khẩu độ 
trước khi đến được cảm biến hình ảnh.
Thông thường, tốc độ màn chập có thể được điều chỉnh bằng tay.  
Số đo của tốc độ màn chập được hiểu là “Giá trị Phơi sáng” (EV), được 
đánh dấu khoảng dừng 1 giây, 1/2 giây, 1/4 giây, 1/8 giây, 1/15 giây, 
1/1.000 giây, 1/2.000 giây, và v.v.v.
Độ phơi sáng
+1 EV
-1 EV
1 giây
1/2 giây
1/4 giây
1/8 giây
1/15 giây
1/30 giây
Tốc độ màn trập
Do đó, tốc độ màn trập càng nhanh, ánh sáng vào càng ít. Tương tự, 
tốc độ màn trập càng chậm, ánh sáng vào càng nhiều.
Bức ảnh dưới đây cho thấy tốc độ màn trập thấp cho phép có nhiều 
thời gian hơn để ánh sáng đi vào máy ảnh. Điều này tạo hiệu ứng làm 
nhòe chuyển động đối với chủ thể chuyển động. Mặt khác, tốc độ 
màn trập nhanh làm ánh sáng có ít thời gian hơn để lọt vào và ảnh sẽ 
dễ đóng băng những chủ thể đang di động.
0,8 giây
0,004 giây