Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
193
Phụ lục
A
Adobe Photoshop  
Lightroom  163
Ảnh
B
Baby Monitor  132
Bracketing  87
Bảng điều khiển thông minh  40
Bảo trì  166
C
Các biểu tượng
Các chế độ chụp
Các Tập tin
lượng  153
Chống rung Ảnh Quang học 
(OIS)  84
Chuyển các tập tin
D
DIRECT LINK  30
Đầu ra video  154
Đèn flash
Đếm ngược chụp  87
Điều chỉnh ảnh
Đo sáng  92
Độ nhạy ISO  71
Độ phân giải
Độ sáng màn hình  153
Độ sâu Trường ảnh (DOF)  16, 20
G
Giá trị Phơi sáng (EV)  15
H
I
K
L
Lấy nét tự động  75
Lấy nét tự động khi chạm màn 
hình  81
Lọc thông minh
Chế độ chụp  96
Chế độ Phát lại  116
Mục lục