Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
195
Phụ lục 
Tiêu huỷ Đúng cách Sản phẩm Này 
(Phế thải Thiết bị Điện & Điện tử)
(Áp dụng tại các quốc gia có hệ thống thu thập rác riêng)
Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ kiện hoặc tài liệu cho biết không 
được loại bỏ sản phẩm và các phụ kiện điện tử này (như bộ sạc, bộ tai 
nghe, cáp USB) cùng với rác thải sinh hoạt khi đã hết tuổi thọ sử dụng. 
Để ngăn ngừa các nguy hại đối với môi trường hay sức khỏe của con 
người từ hành động loại bỏ rác thái không kiểm soát, vui lòng tách 
riêng các thành phần này khỏi các loại rác khác và tái sinh chúng một 
cách có trách nhiệm để tăng cường tái sử dụng lâu dài các tài nguyên 
vật liệu.
Người dùng là hộ gia đình nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi họ đã mua 
sản phẩm này hoặc cơ quan chính phủ tại địa phương để biết thông 
tin chi tiết về nơi và cách thức họ có thể mang những vật phẩm này đi 
tái sinh một cách an toàn cho môi trường.
Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp và kiểm tra 
các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng mua. Không để lẫn sản 
phẩm này và các phụ kiện điện tử của nó với các rác thải thương mại 
khác khi vứt bỏ.
Loại thải đúng cách pin của sản phẩm này
(Áp dụng tại các quốc gia có hệ thống thu thập rác riêng) 
Dấu hiệu này trên pin, tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho 
thấy không loại thải pin của sản phẩm này cùng các rác thải sinh 
hoạt khác khi hết vòng đời sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu 
hóa học Hg, Cd hay Pb cho thấy loại pin đó có chứa thủy ngân, catmi 
hay chì trên mức chỉ dẫn quy định trong Chỉ thị EC 2006/66. Nếu pin 
không được loại thải đúng cách, các chất này có thể gây hại đến sức 
khỏe con người và môi trường.
Để bảo vệ nguồn nguyên liệu tự nhiên và để nâng cao khả năng tái sử 
dụng vật liệu, hãy phân loại pin riêng biệt với các loại phế thải khác và 
tái chế chúng tại hệ thống đổi pin miễn phí tại địa phương của bạn.