Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
1
Thông tin bản quyền
• 
Các thông số kỹ thuật hoặc nội dung về máy ảnh trong tài liệu 
hướng dẫn này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do 
nâng cấp các chức năng máy ảnh.
• 
Bạn không được phép sử dụng lại hoặc phân phối bất kỳ phần nào 
của tài liệu hướng dẫn này mà không được cho phép trước.
• 
Chúng tôi khuyến nghị bạn nên sử dụng máy ảnh của mình tại quốc 
gia bạn đã mua máy.
• 
Hãy sử dụng máy ảnh này một cách có trách nhiệm và tuân thủ mọi 
luật pháp và các quy định liên quan đến việc sử dụng nó.
PlanetFirst đại diện cho cam kết của Samsung Electronics 
về sự phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội thông qua 
các hoạt động quản lý và doanh nghiệp thân thiện với môi 
trường.
• 
Biểu tượng Microsoft Windows và Windows là các nhãn hiệu 
thương mại đã được đăng ký của tập đoàn Microsoft.
• 
Mac và Apple App Store là các nhãn hiệu thương mại đã được đăng 
ký của Tập đoàn Apple.
• 
Google Play Store là một nhãn hiệu thương mại đã được đăng ký 
của Tập đoàn Google.
• 
Adobe, lô-gô Adobe, Photoshop và Lightroom là các nhãn hiệu 
thương mại đã được đăng ký hoặc các nhãn hiệu thương mại của 
Adobe Systems Incorporated tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.
• 
microSD™, microSDHC™ và microSDXC™ là các nhãn hiệu thương 
mại đã được đăng ký của Hiệp hội SD.
• 
HDMI, lô-gô HDMI và thuật ngữ “High 
Definition Multimedia Interface” là các 
nhãn hiệu thương mại hoặc các nhãn hiệu 
thương mại đã được đăng ký của HDMI  
Licensing LLC.
• 
Wi-Fi
®
, lô-gô Wi-Fi CERTIFIED và lô-gô Wi-Fi là các nhãn hiệu 
thương mại đã được đăng ký của Khối liên minh Wi-Fi Alliance.
• 
Các thương hiệu và tên thương mại được sử dụng trong tài liệu 
hướng dẫn này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.