Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
19
Các khái niệm về Nhiếp ảnh
Cài đặt khẩu độ, tốc độ màn trập và độ 
nhạy ISO sẽ kiểm soát độ phơi sáng bằng 
cách nào
Cài đặt khẩu độ, tốc độ màn trập và độ nhạy ISO có quan hệ mật thiết 
trong nhiếp ảnh. Cài đặt khẩu độ kiểm soát độ mở cho phép điều tiết 
ánh sáng đi vào máy ảnh, trong khi tốc độ màn trập xác định khoảng 
thời gian ánh sáng được phép lọt vào máy ảnh. Độ nhạy ISO xác định 
tốc độ mà phim tương tác với ánh sáng. Đồng thời, tỷ lệ của ba yếu tố 
này được mô tả như là tam giác phơi sáng.
Một sự thay đổi về tốc độ màn trập, giá trị khẩu độ, hoặc độ nhạy 
ISO có thể bù cho nhau bằng cách điều chỉnh tính năng khác để duy 
trì lượng ánh sáng. Tuy nhiên, kết quả thay đổi tùy theo cài đặt. Ví 
dụ, tốc độ màn trập rất hữu ích khi chụp các chuyển động, khẩu độ 
có thể kiểm soát độ sâu trường ảnh, và độ nhạy ISO có thể kiểm soát 
hiệu ứng hạt của ảnh.
Cài đặt
Kết quả
Giá trị khẩu 
độ
Khẩu độ lớn  
= nhiều ánh sáng hơn
Khẩu độ hẹp  
= ít ánh sáng hơn
Khẩu độ rộng  
= độ sâu trường ảnh nhỏ 
Khẩu độ hẹp  
= độ sâu trường ảnh lớn
Cài đặt
Kết quả
Tốc độ màn 
trập
Tốc độ màn trập nhanh  
= ánh sáng ít hơn
Tốc độ màn trập chậm 
= nhiều ánh sáng hơn
Nhanh = rõ nét  
Chậm = mờ
Độ nhạy ISO
Độ nhạy cao  
= nhạy sáng nhiều hơn
Độ nhạy thấp  
= ít nhạy sáng hơn
Cao = nhiều hạt hơn  
Thấp = ít hạt hơn