Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
21
Các khái niệm về Nhiếp ảnh
Cái gì kiểm soát sự ảnh hưởng ngoài vùng lấy nét?
DOF phụ thuộc vào giá trị khẩu độ
Khẩu độ càng lớn (cũng giống như giá trị khẩu độ càng thấp), thì DOF 
trở lên càng thấp. Trong điều kiện tiêu cự bằng nhau, giá trị khẩu độ 
thấp sẽ dẫn đến tấm ảnh có DOF thấp.
27 mm F3.5
27 mm F11
DOF phụ thuộc vào tiêu cự
Tiêu cự càng dài, DOF càng mỏng.
góc 9 mm
góc 27 mm