Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
22
Các khái niệm về Nhiếp ảnh
DOF phụ thuộc vào khoảng cách giữa đối tượng và máy 
ảnh
Khoảng cách giữa đối tượng và máy ảnh càng gần, DOF càng mỏng. 
Do đó, chụp cận cảnh đối tượng có thể tạo ra bức ảnh có DOF mỏng.
Ảnh được chụp cách xa đối tượng
Ảnh được chụp cận cảnh đối tượng 
Xem trước DOF
Bạn có thể bấm phím Tuỳ chỉnh để xem tấm ảnh được chụp sẽ trông 
như thế nào trước khi chụp. Máy ảnh có thể điều chỉnh khẩu độ theo 
cài đặt đã định trước và kết quả hiển thị trên màn hình. Cài đặt chức 
năng của phím Tuỳ chỉnh về Xem Trước Quang học. (tr. 151)