Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
23
Các khái niệm về Nhiếp ảnh
Bố cục
Thật thú vị để lưu giữ lại vẻ đẹp của thế giới bằng một máy ảnh. Tuy 
nhiên, cho dù thế giới có đẹp đến đâu đi chăng nữa, một bố cục kém 
cũng không thể thể hiện hết được vẻ đẹp của nó.
Khi bố cục, cần phải ưu tiên các đối tượng cần chụp. 
Trong nhiếp ảnh bố cục nghĩa là việc sắp xếp các đối tượng trong một 
bức ảnh. Luôn tuân thủ quy tắc 1/3 để có được một bố cục đẹp.
Quy tắc 1/3
Để sử dụng quy tắc 1/3, chia hình ảnh thành mô hình các hình chữ 
nhật bằng nhau 3x3.
Để bố cục các tấm ảnh nhấn mạnh nhất vào đối tượng, phải đảm 
bảo rằng đối tượng được đặt ở một trong các góc của hình chữ nhật 
trung tâm.
Sử dụng quy tắc 1/3 sẽ tạo ra những tấm ảnh có bố cục tự nhiên và 
hấp dẫn. Dưới đây là một số ví dụ.