Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
24
Các khái niệm về Nhiếp ảnh
Ảnh có hai chủ thể
Nếu chủ thể của bạn ở một góc của tấm ảnh, nó sẽ tạo ra một bố cục 
không cân bằng. Bạn có thể cân bằng tấm ảnh bằng cách chụp một 
chủ thể thứ hai ở góc đối diện để cân bằng đối trọng của tấm ảnh.
Chủ thể
Chủ thể
Chủ thể
Chủ thể
Không cân bằng
Cân bằng
Khi chụp các tấm ảnh chân dung, lấy tâm theo phương nằm ngang 
sẽ tạo ra hiệu ứng không cân bằng. Tạo thêm đối trọng cho tấm ảnh 
bằng cách di chuyển thanh ngang lên hoặc xuống.
Chủ thể
Chủ thể
Chủ thể
Chủ thể
Không cân bằng
Cân bằng