Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
25
Các khái niệm về Nhiếp ảnh
Đèn flash
Ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong nhiếp 
ảnh. Tuy nhiên, không dễ để có đủ lượng ánh sáng cần thiết ở bất kỳ 
lúc nào và ở bất kỳ nơi đâu. Sử dụng đèn flash cho phép bạn tối ưu 
hóa cài đặt ánh sáng và tạo ra nhiều hiệu ứng.
Đèn flash, còn được biết đến là đèn nháy hoặc đèn tốc độ, giúp tăng 
độ phơi sáng phù hợp trong điều kiện ánh sáng yếu. Nó cũng rất hữu 
ích trong điều kiện dư thừa ánh sáng. Ví dụ: đèn flash được sử dụng 
bù sáng cho chủ thể bị đổ bóng hoặc chụp rõ nét cả chủ thể và hậu 
cảnh trong điều kiện ngược sáng.
Trước khi chỉnh sửa
Sau khi chỉnh sửa
Công suất đèn flash
Số mẫu của đèn flash liên quan đến công suất đèn flash và lượng ánh 
sáng tối đa được tạo ra được thể hiện bằng một giá trị được biết như 
là “số hiệu dẫn hướng.” Số hiệu dẫn hướng càng lớn, càng có nhiều 
ánh sáng được phát ra từ đèn flash. Số hiệu dẫn hướng đạt được 
bằng cách tăng lên nhiều lần khoảng cách từ đèn flash tới chủ thể và 
giá trị khẩu độ khi độ nhạy sáng ISO được đặt ở mức 100.
Số hiệu dẫn hướng = Khoảng cách từ Đèn flash tới Chủ thể X Giá 
trị khẩu độ
Giá trị khẩu độ = Số hiệu dẫn hướng/Khoảng cách từ Đèn flash 
tới Chủ thể
Khoảng cách từ Đèn flash tới Chủ thể = Số hiệu dẫn hướng/ 
Giá trị khẩu độ
Do đó, nếu bạn biết số hiệu dẫn hướng của đèn flash, bạn có thể ước 
tính được khoảng cách tối ưu từ đèn flash đến chủ thể khi cài đặt đèn 
flash bằng tay. Ví dụ, nếu đèn flash có số hiệu dẫn hướng là  
GN 20 và cách chủ thể 4 m, thì giá trị khẩu độ tối ưu là F5.0.