Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Bố cục máy ảnh
30
Số.
Tên
Khung ngàm ba chân
Chốt pin
Khe cắm thẻ nhớ
Côổng cắm dây bấm mềm (Điều khiển bấm từ xa) và USB
Kết nối máy ảnh với máy tính hoặc phím nhả màn trập. Sử dụng cáp nhả màn trập cùng 
với chân máy để giảm thiểu sự rung máy.
Cổng HDMI
Khe cắm pin
Nắp pin
Sử dụng phím DIRECT LINK
Bạn có thể bật tính năng Wi-Fi một cách dễ dàng bằng cách nhấn [DIRECT LINK]. Bấm lại 
phím [DIRECT LINK] để quay trở lại chế độ trước.
Cài đặt phím DIRECT LINK
Bạn có thể lựa chọn một chức năng Wi-Fi để khởi động khi nhấn [DIRECT LINK]. (tr. 151)
Để cài đặt tuỳ 
chọn DIRECT LINK,
Ở chế độ Chụp, nhấn [m] 
 d 
 Định dạng tính năng cho phím 
→ 
DIRECT 
LINK
 →
 một tuỳ chọn.
1
5
6
7
4 3
2