Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Bố cục máy ảnh
31
Sử dụng màn hình hiển thị
Bằng cách lật màn hình hiển thị lên bạn có thể tự chụp chân dung 
đồng thời vẫn nhìn thấy hình ảnh của mình trên màn hình hiển thị.
Sử dụng chế độ Tự chụp
Khi máy ảnh tắt và bạn đã kích hoạt tuỳ chọn Tự chụp (tr. 152), máy 
ảnh sẽ được bật khi lật màn hình lên trên và bắt đầu chế độ Tự chụp.
Ở chế độ Tự chụp, các chức năng đếm ngược chụp (3 giây), chụp khi 
chạm, nhận diện khuôn mặt và chức năng nhận diện khuôn mặt đẹp 
tự động được kích hoạt. 
Lật màn hình hiển thị lên trên.
180˚
Chạm  .
Kéo thanh trượt hoặc chạm vào biểu tượng +/- để điều 
chỉnh độ mịn và độ sáng sắc độ da.
Nhấn [o] hoặc chạm vào Cài đặt.
Chạm vào khu vực khung hình trên màn hình hoặc bấm 
[Nút chụp].
•  
Sau 3 giây, máy ảnh tự động nhả màn trập.
•  
Khi máy ảnh tắt, máy ảnh tự động bật khi lật màn hình hiển thị lên trên.
•  
Đóng màn hình máy ảnh khi không sử dụng.
•  
Chỉ lật màn hình máy ảnh trong phạm vi góc cho phép. Nếu không có thể 
làm hỏng máy ảnh của bạn.
•  
Khi máy ảnh không được giữ trên tay và màn hình được lật lên trên, hãy 
sử dụng chân máy. Nếu không, có thể làm hỏng máy ảnh của bạn.
•  
Không được lật màn hình lên trên khi máy ảnh có gắn đèn flash ngoài. 
Nếu không, có thể làm hỏng máy ảnh của bạn.