Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi
36
Thực hiện các thiết lập ban đầu
Khi bạn bật máy ảnh lần đầu tiên, màn hình hiển thị được cài đặt ban 
đầu xuất hiện. Ngôn ngữ được cài đặt trước là ngôn ngữ của quốc gia 
hoặc khu vực bán máy ảnh. Bạn có thể thay đổi về ngôn ngữ mong 
muốn. Bạn cũng có thể chọn một mục bằng cách chạm vào nó trên 
màn hình.
Nhấn [I] để chọn Múi Giờ, và nhấn [o].
Nhấn [D/I] để chọn một múi giờ, và nhấn [o].
Trở về
Cài đặt
Múi Giờ
[GMT +00:00] Luân đôn
[GMT -01:00] Cape Verde
[GMT -02:00] Trung Đại Tây Dương
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo
[GMT -03:30] Newfoundland
Bấm [I] để chọn Cài đặt ngày / thời gian và sau đó 
bấm [o].
Bấm [C/F] để chọn một mục (Năm/Tháng/Ngày/Giờ/
Phút/Thời gian mùa hè).
Nhấn [D/I] để cài đặt tuỳ chọn, và nhấn [o].
Trở về
Cài đặt
Năm
Giờ
Phút
DST
Tháng Ngày
Cài đặt ngày / thời gian
•  
Màn hình có thể khác đi tùy vào ngôn ngữ được chọn. 
Nhấn [I] để chọn Kiểu Ngày, và nhấn [o].
Nhấn [D/I] để chọn một kiểu ngày, và nhấn [o].
Trở về
Cài đặt
Kiểu Ngày
Năm/Tháng/Ngày
Tháng/Ngày/Năm
Ngày/Tháng/Năm