Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Thực hiện các thiết lập ban đầu
37
Nhấn [I] để chọn Loại thời gian, và nhấn [o].
Nhấn [D/I] để chọn một kiểu thời gian, và nhấn 
[o].
Trở về
Cài đặt
Loại thời gian
12 Giờ
24 Giờ
10 
Nhấn [m] để kết thúc việc cài đặt ban đầu.