Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Lựa chọn chức năng (các tuỳ chọn)
40
Bấm [D/I] để chuyển đến một tuỳ chọn và sau đó 
bấm [o].
•  
Bạn cũng có thể kéo danh mục tuỳ chọn, và chạm vào một tuỳ 
chọn.
•  
Nhấn [m] hoặc chạm vào Trở về để quay lại menu trước.
(3:2) (5472x3648)
(3:2) (3888x2592)
(3:2) (2976x1984)
(3:2) (1728x1152)
(16:9) (5472x3080)
Kích thước ảnh
Trở về
Cài đặt
Nhấn [m] hoặc chạm vào Trở về để chuyển sang Chế 
độ chụp.
Sử dụng Bảng điều khiển thông minh
Chạm vào 
 trên màn hình để truy cập vào một số tính năng như 
Phơi sáng, ISO và Cân bằng Trắng.
Ví dụ: Điều chỉnh giá trị phơi sáng ở chế độ P
Trên Màn hình Chế độ, chọn Chương trình.
Chạm 
.
Nhấn [D/I/C/F] để di chuyển tới Giá trị phơi 
sáng và sau đó nhấn[o].
•  
Bạn cũng có thể chọn một tuỳ chọn bằng cách chạm vào nó.
Bấm [D/I/C/F] để điều chỉnh giá trị phơi sáng 
và sau đó bấm [o].
•  
Bạn cũng có thể kéo vòng quay số trên màn hình để điều chỉnh 
tuỳ chọn.
Giá trị phơi sáng : 0
Điều Chỉnh
Trở về
Bạn có thể điều chỉnh một số 
tuỳ chọn bằng cách kéo chúng.