Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi
41
Chọn một chế độ
Chọn nhiều chế độ và các chức năng trên màn hình Chế độ.
Truy cập vào màn hình Chế độ
Ở chế độ Chụp hoặc Phát lại, bấm [f]. Bấm lại [f] để trở về 
chế độ trước.
Tự động
Thông 
minh
Chỉnh bằng 
tay
Ưu tiên tốc 
độ
Trở về
Cài đặt
Chương 
trình
Ưu tiên 
khẩu độ
Wi-Fi
Chạm vào một biểu tượng để chọn chế độ hoặc chức năng. Bạn cũng 
có thể bấm [D/I/C/F] để di chuyển chế độ hoặc chức 
năng và sau đó bấm [o] để chọn nó.
Mô tả chế độ
Chế độ
Mô tả
 
Tự động
Chụp ảnh với chế độ chụp phong cảnh được máy ảnh 
chọn tự động. (tr. 54)
 
Thông minh
Chụp ảnh với các tuỳ chọn đã được cài đặt trước cho các 
chế độ chụp cảnh cụ thể. (tr. 56)
 
Chương trình
Chụp ảnh với cài đặt mà bạn đã điều chỉnh bằng tay 
ngoại trừ tốc độ màn trập và giá trị khẩu độ. (tr. 59)
 
Ưu tiên khẩu độ
Ưu tiên Khẩu độ: Thiết lập giá trị khẩu độ bằng tay trong 
khi máy ảnh tự động lựa chọn một tốc độ màn trập phù 
hợp. (tr. 61)
 
Ưu tiên tốc độ
Ưu tiên tốc độ: Thiết lập tốc độ màn trập bằng tay trong 
khi máy ảnh tự động lựa chọn một giá trị khẩu độ phù 
hợp. (tr. 62)
 
Chỉnh bằng tay
Điều chỉnh giá trị khẩu độ và tốc độ màn trập bằng tay. 
(tr. 63)