Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Chọn một chế độ
42
Chế độ
Mô tả
 
Wi-Fi
•  
MobileLink: Gửi ảnh hoặc video đến một smartphone. 
(tr. 126)
•  
Remote Viewfinder: Sử dụng smartphone như 
một điều khiển từ xa và xem trước ảnh chụp trên 
smartphone từ máy ảnh của bạn. (tr. 130)
•  
Group Share: Gửi ảnh hoặc video đến nhiều 
smartphone. (tr. 128)
•  
Baby Monitor: Kết nối máy ảnh với một smartphone 
và giám sát một vị trí. (tr. 132)
•  
Sao lưu Tự động: Gửi ảnh hoặc video đã được chụp 
bằng máy ảnh đến máy tính bằng mạng không dây.  
(tr. 134)
•  
Email: Gửi ảnh hoặc video được lưu trên máy ảnh qua 
email. (tr. 136)
•  
SNS & Cloud: Đăng ảnh hoặc video lên các trang web 
chia sẻ tập tin. (tr. 140)
•  
Samsung Link: Đăng tải ảnh lên trang lưu trữ trực 
tuyến của Samsung Link hoặc xem các tập tin trên các 
thiết bị hỗ trợ Samsung Link khác. (tr. 142)