Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Biểu tượng hiển thị
45
Ở chế độ Phát lại
Xem ảnh
Thông tin
Chế độ
F No
Màn trập
ISO
Đo Sáng
Đèn Flash
Tiêu cự
Cân bằng trắng
Giá trị phơi sáng
Kích thước ảnh
Ngày
Biểu tượng Mô tả
Tập tin hiện tại/Tổng số tập tin
Số Thư mục-Số Tập tin
Tập tin RAW
Tập tin được bảo vệ
Các ảnh được chụp liên tiếp 
(chúng sẽ xuất hiện dưới dạng 
một thư mục) (tr. 104)
Phát lại/Chỉnh sửa/Cài đặt menu 
(Chạm)
Chia sẻ một tập tin. (Chạm)
Xem ảnh dưới dạng thumbnails. 
(Chạm)
1
2
3
Số.
Mô tả
1
Ảnh đã được chụp
2
Biểu đồ RGB (tr. 150)
3
Chế độ chụp, Đo sáng, Đèn flash,  
Cân bằng Trắng, Giá trị khẩu độ,  
Tốc độ màn trập, ISO, Tiêu cự,  
Giá trị phơi sáng, Kích thước ảnh, 
Ngày tháng
Phát video
Dừng
Biểu tượng Mô tả
Tập tin hiện tại/Tổng số tập tin
Tốc độ phát lại
Số Thư mục-Số Tập tin
Đa Chuyển động
Thời gian phát lại hiện tại
Độ dài video
 
Xem tập tin trước/Quét về sau. (Mỗi 
lần bạn chạm vào biểu tượng quét 
lại phía sau, bạn đã thay đổi tốc độ 
quét theo thứ tự: 2X, 4X, 8X.)
 
Tạm dừng hoặc tiếp tục phát lại.
 
Xem tập tin tiếp theo/Quét về trước. 
(Mỗi lần bạn chạm vào biểu tượng 
quét lên phía trước, bạn đã thay đổi 
tốc độ quét theo thứ tự: 2X, 4X, 8X.)
Điều chỉnh âm lượng hoặc tắt âm 
thanh.