Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Biểu tượng hiển thị
46
Thay đổi thông tin hiển thị
Nhấn [D] nhiều lần để thay đổi kiểu hiển thị.
Chế độ
Display type
Chụp
•  
Thông tin chụp cơ bản (Chế độ chụp, Tốc độ màn trập, 
Giá trị khẩu độ, Giá trị phơi sáng, Độ nhạy sáng ISO, 
v.v.)
•  
Thông tin chụp cơ bản + Các phím tuỳ chọn chụp 
(MENU, Fn, Kết nối Di động, Lấy nét tự động khi chạm 
màn hình) + Thước cân bằng
•  
Thông tin chụp cơ bản + Các phím tuỳ chọn chụp + 
Thông tin tùy chọn chụp hiện tại (Kích thước ảnh, Chế 
độ truyền động, Đèn flash, Đo sáng, Chế độ lấy nét, vv.)
•  
Thông tin chụp cơ bản + Các phím tùy chọn chụp + 
Thông tin tuỳ chọn chụp hiện tại + Biểu đồ + Ngày và 
giờ
Phát lại
•  
Thông tin cơ bản
•  
Hiển thị tất cả thông tin về tập tin hiện tại.
•  
Hiển thị tất cả thông tin về tập tin hiện tại bao gồm cả 
biểu đồ RGB.
•  
Không có thông tin (khi kết nối với TV HD hoặc màn 
hình tích hợp HDMI)