Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi
54
Các chế độ chụp
Hai chế độ chụp đơn giản—Tự động và Thông minh —giúp bạn chụp 
ảnh với nhiều cài đặt tự động khác nhau. Các chế độ bổ sung cho 
phép bạn có nhiều cài đặt tuỳ chỉnh hơn.
Chế độ tự động
Ở chế độ Tự động, máy ảnh nhận diện các điều kiện xung quanh và tự 
động điều chỉnh các yếu tố có ảnh hưởng đến độ phơi sáng, bao gồm 
tốc độ màn trập, giá trị khẩu độ, đo sáng, Cân bằng Trắng và bù sáng. 
Vì máy ảnh kiểm soát hầu hết các chức năng, một số chức năng chụp 
bị giới hạn. Chế độ này hữu dụng khi chụp những bức ảnh cần chụp 
nhanh cần ít sự điều chỉnh.
Trên màn hình Chế độ, chọn Tự động.
Căn chỉnh chủ thể chụp trong khung hình.
Nhấn nửa chừng [Nút chụp] để lấy nét.
•  
Máy ảnh chọn một cảnh chụp. Một biểu tượng cảnh chụp phù 
hợp xuất hiện trên màn hình.
A