Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Các chế độ chụp
57
Bấm [o].
Căn chỉnh đối tượng của bạn trong khung hình và nhấn 
nửa chừng [Nút chụp] để lấy nét.
Nhấn [Nút chụp] để chụp ảnh.
Sử dụng chế độ chụp Khuôn mặt Đẹp nhất
Ở chế độ chụp Khuôn mặt Đẹp nhất, bạn có thể chụp nhiều ảnh và 
thay thế các khuôn mặt để tạo ra bức ảnh đẹp nhất có thể. Sử dụng 
chế độ này để chọn ra bức ảnh đẹp nhất cho mỗi cá nhân khi chụp 
ảnh nhóm.
Trên màn hình Chế độ, chọn Thông minh 
 Khuôn mặt 
đẹp nhất.
Căn chỉnh đối tượng của bạn trong khung hình và nhấn 
nửa chừng [Nút chụp] để lấy nét.
Nhấn [Nút chụp] để chụp ảnh.
•  
Máy ảnh chụp 5 ảnh liên tiếp.
•  
Bức ảnh đầu tiên được cài đặt như ảnh nền.
•  
Máy ảnh tự động phát hiện các khuôn mặt sau khi chụp.
Chạm vào một khuôn mặt để thay thế.
Trở về
Lưu
Chạm vào ảnh đẹp nhất trong 5 khuôn mặt được chụp.
•  
Lặp lại bước 4 và 5 để thay thế phần còn lại của các khuôn mặt 
trong bức ảnh.
•  
Biểu tượng   sẽ xuất hiện trên hỉnh ảnh mà máy ảnh khuyến 
cáo.
Nhấn [o] để lưu ảnh. 
•  
Sử dụng chân máy để tránh làm rung máy ảnh.
•  
Độ phân giải được cài đặt về 5.9M hoặc nhỏ hơn.