Samsung NXF1 User Manual (vi)

Download
Máy ảnh Của tôi > 
Các chế độ chụp
58
Chụp ảnh toàn cảnh
Ở chế độ chụp Toàn cảnh, bạn có thể chụp toàn cảnh rộng chỉ trong 
một bức ảnh. Chế độ chụp toàn cảnh chụp và ghép nhiều ảnh để tạo 
thành một tấm ảnh toàn cảnh. 
Trên màn hình Chế độ, chọn Thông minh 
 Toàn cảnh.
Bấm và giữ [Nút chụp] và di chuyển từ từ máy ảnh theo 
hướng bạn đã chọn.
•  
Hiển thị một mũi tên theo hướng di chuyển, và toàn bộ hình 
ảnh chụp sẽ được hiển thị trong ô xem trước.
•  
Khi các cảnh được căn chỉnh, máy ảnh sẽ tự động chụp bức ảnh 
tiếp theo.
Khi bạn đã hoàn tất, nhả [Nút chụp].
•  
Máy ảnh sẽ tự động lưu ảnh vừa được chụp.
•  
Nếu bạn nhả [Nút chụp] khi đang chụp, chế độ chụp toàn cảnh 
dừng lại và những bức ảnh vừa được chụp được lưu lại.
•  
Độ phân giải thay đổi tuỳ thuộc vào bức ảnh toàn cảnh mà bạn đã chụp.
•  
Ở chế độ Toàn cảnh, có thể không có một số tuỳ chọn chụp.
•  
Máy ảnh có thể dừng chụp do bố cục ảnh chụp hoặc đối tượng chụp di 
chuyển.
•  
Ở chế độ Toàn cảnh, máy ảnh của bạn có thể sẽ không chụp được toàn 
bộ cảnh chụp cuối nếu bạn dừng di chuyển máy ảnh để cải thiện chất 
lượng hình ảnh. Để chụp được toàn bộ cảnh, phải di chuyển máy ảnh 
nhẹ nhàng dưới điểm mà bạn muốn kết thúc cảnh.
•  
Để có kết quả tốt nhất khi chụp các bức ảnh toàn cảnh, nên tránh các 
điều sau:
 -
di chuyển máy ảnh quá nhanh hoặc quá chậm
 -
di chuyển máy ảnh quá ít để chụp bức ảnh tiếp theo
 -
di chuyển máy ảnh với tốc độ không đều
 -
rung máy
 -
chụp tại những khu vực tối
 -
chụp các đối tượng di chuyển gần
 -
chụp trong các điều kiện mà trong đó độ sáng hoặc màu sắc của ánh 
sáng thay đổi
•  
Ảnh chụp sẽ tự động được lưu, và dừng chụp trong các điều kiện sau:
 -
nếu bạn thay đổi hướng chụp trong khi đang chụp
 -
nếu bạn di chuyển máy ảnh quá nhanh
 -
nếu bạn không di chuyển máy ảnh